Verzekering
Gids verzekeringen

Opzegging van jouw verzekering door verzekeraar na schade

De verzekeraar kan steeds beroep doen op zijn recht op opzegging bij een schadegeval op voorwaarde dat hij de benadeelde partijen heeft uitgekeerd of nog moet uitkeren, met uitzondering van de gevallen waarin een vergoeding betaald wordt in het kader van het vergoedingssysteem met betrekking tot de zwakke weggebruiker.

De verzekeraar heeft maximaal een maand de tijd na de betaling of weigering van betaling van de vergoeding om de opzegging van het contract bekend te maken.

Uiterlijk drie maanden na de bekendmaking wordt de opzegging van kracht. Hierdoor heeft de verzekeringnemer ruim de tijd om naar een nieuwe verzekeringsmaatschappij op zoek te gaan.

Binnen de maand volgend op deze bekendmaking, wordt de opzegging daarentegen van kracht:

  • In het geval de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde verzaakt aan één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit het contract, om de verzekeraar kwaadwillig te misleiden; en
  • wanneer de verzekeraar een klacht heeft ingediend bij de onderzoeksrechter tegen één van de hierboven vermelde partijen of deze voor de rechtbank heeft gedagvaard door zich te beroepen op het artikel uit het strafwetboek inzake valsheid in geschrifte, oplichting of bedrog.

De schade die uit deze opzegging voortvloeit, moet door de verzekeraar vergoed worden als

  • hij afziet van zijn actie;
  • de strafvordering tot een buitenvervolgingstelling of tot een vrijspraak heeft geleden.

Hetzij anders bepaald, impliceert de opzegging van een waarborg, op voorwaarde dat de verzekeraar meerdere waarborgen heeft onderhandeld in hetzelfde contract, niet dat het gehele contract beëindigd wordt. Indien dit geval zich voordoet, wordt aangeraden dat de verzekeringnemer het gehele contract opzegt.