Verzekeringen in België
Gids verzekeringen

Wat is een verzekeringsovereenkomst?

Bij een verzekeringsovereenkomst engageert de verzekeraar zich tegenover de verzekeringnemer om, in ruil voor een vaste of variabele premie, de overeengekomen prestaties uit het contract na te komen wanneer er zich een dubieus voorval voordoet dat, afhankelijk van de situatie, nadelig is voor de verzekerde of begunstigde. Hierbij leggen we de klemtoon op twee belangrijke punten.

De verzekeraar

Een verzekeraar is elke persoon of onderneming die als contractpartij verzekeringsovereenkomsten aanbiedt, ongeacht de beroepshoedanigheid van deze persoon en ongeacht of bij het afsluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van actuariële technieken.

Men spreekt van een verzekeringsonderneming wanneer een onderneming gehouden wordt tot een prudentiële controle (financieel toezicht) en wanneer een onderneming hiervan vrijgesteld is wegens haar geringe omvang. Een Belgische verzekeringsonderneming heeft haar hoofdkantoor in België en een onderneming van de Europees Economische Ruimte (EER) is gevestigd in een lidstaat van de EER. Ze hebben beide een vergunning om verzekeringsactiviteiten te mogen organiseren. Als je wil weten of een onderneming een vergunning heeft, kan je dit nagaan op de website van de Nationale Bank van België.

Verzekeringsovereenkomsten die niet zijn afgesloten door een vergunde verzekeraar dragen geen enkele bewijskracht. De verzekeraar moet zijn engagementen nakomen als de verzekeringsnemer het contract te goeder trouw ondertekend heeft.

De onzekere gebeurtenis

Een onzekere gebeurtenis verwijst naar een onzekere, mogelijke en toekomstige gebeurtenis zonder dat de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde hier invloed op had kunnen hebben. Dit geldt eveneens wanneer we spreken over gebeurtenissen die vastliggen maar waarvan men niet weet wanneer ze zich gaan voordoen (bv. een overlijden).

Uit deze definitie kunnen we opmaken dat:

  • Gebeurtenissen in het verleden niet verzekerd kunnen worden;
  • De gebeurtenis mogelijk moet zijn;
  • De factor toeval een rol moet spelen. De gebeurtenis mag dus niet enkel uitgelokt worden door de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde..

Indien aan één van bovenstaande punten niet wordt voldaan, dan werd er geen verzekering afgesloten.