Hospitalisatieverzekeringen

Weigering hospitalisatieverzekering

Een ziekenfonds mag de aansluiting aan de dienst hospitalisatie niet weigeren aan iemand die de voorwaarden vervult om lid te worden. Alle leden van het ziekenfonds hebben dus toegang tot een hospitalisatieverzekering, ongeacht je gezondheidstoestand, zonder vragenlijst te hoeven invullen en met dekking van een bestaande toestand. De dekking kan aangepast worden en is steeds in verhouding met de forfaitaire bijdrage.

Alleen de leden van een ziekenfonds dat verbonden is met een maatschappij van onderlinge bijstand die verzekeringsdiensten aanbiedt kunnen hier bij aansluiten. Wanneer je de overstap gemaakt hebt naar een ander ziekenfonds, kan je verplicht worden om ook van maatschappij van onderlinge bijstand te veranderen. De toetredings- en uitsluitingsvoorwaarden worden bepaald in de statuten.

Op dit ogenblik kunnen private verzekeraars een kandidaat-verzekeringsnemer weigeren. Er dient echter wel gelet te worden op de antidiscriminatiewetten en op het recht op verzekering van chronische zieken en gehandicapten tot de leeftijd van 65 jaar.

Wanneer een beroepsgebonden verzekeringsovereenkomst op individuele basis voorgezet wordt, ligt dit anders. Behalve in geval van fraude, heeft iedereen met een beroepsgebonden verzekering het recht om deze voor eigen rekening voort te zetten wanneer hij dit recht verlies, en dit zonder bijkomend medisch onderzoek te moeten ondergaan en zonder een nieuwe medische vragenlijst te moeten invullen.

De hoofdverzekerde moet daarom gedurende de twee jaar, voorafgaand aan het verlies van de beroepsgebonden verzekering, op ononderbroken wijze aangesloten zijn geweest bij een of verschillende opeenvolgende overeenkomsten bij een verzekeringsonderneming in de zin van deze wet.

Kan men weigeren een al bestaande toestand te verzekeren?

Het ziekenfonds dekt alle vooraf bestaande toestanden in de dienst hospitalisatie die samengaat met de verplichte aanvullende verzekering. De dekking gebeurt binnen de grenzen van de waarborg die hoe dan ook beperkt is rekening gehouden met de aanvaardbare forfaitaire bijdrage.

De verzekeraars en de maatschappijen van onderlinge bijstand die verzekeringsproducten aanbieden, dienen de volgende bepalingen in acht te nemen:

  • Uiteraard kan de verzekeraar of de maatschappij van onderlinge bijstand de verzekeringsdekking niet weigeren indien er zich een ziektebeeld manifesteert, waarvan nog geen sprake was bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.
  • Indien dit ziektebeeld wel reeds aanwezig was bij het sluiten van de overeenkomst en de ziekte niet gediagnosticeerd werd binnen een termijn van twee jaar, dan kan het onopzettelijk verzwijgen of het onopzettelijk onjuist meedelen niet meer worden ingeroepen na het verstrijken van die termijn van twee jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Gehandicapten en chronische zieken

Op vandaag heeft iedereen die lijdt aan een chronische ziekte of gehandicapt is en tevens jonger dan 65 jaar is, het recht op een verzekering gezondheidszorg op voorwaarde dat de kosten veroorzaakt door de ziekte of handicap die bestond op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst van de dekking worden uitgesloten.

Bij de berekening van de premie mag geen rekening worden gehouden met de chronische ziekte of met de handicap van de persoon in kwestie.