Verzekeringsmakelaar
Wetgeving

Wie mag verzekeringsovereenkomsten aanbieden in België?

Verzekeringsondernemingen

Het is elke onderneming, ongeacht of zij voor eigen rekening dan wel voor rekening van een derde handelt, verboden in de hoedanigheid van verzekeraar verzekeringsovereenkomsten te sluiten of aan te bieden, zonder vooraf door de NBB te zijn toegelaten.

De verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren mogen in België langs een bijkantoor of in vrije dienstverrichting de verzekeringsverrichtingen beoefenen waarvoor ze in hun lidstaat van herkomst de toelating hebben.

Types ondernemingen die in België verzekeringscontracten mogen aanbieden

Ondernemingen naar Belgisch recht

  • Ondernemingen die ressorteren onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte
  • Ondernemingen die ressorteren onder het recht van een Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België, toegelaten tot de uitoefening van hun activiteit door middel van een bijkantoor in België
  • Ondernemingen die ressorteren onder het recht van een Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte (EER), toegelaten tot de uitoefening van hun activiteit bij wijze van vrije dienstverrichting in België

Verzekeringstussenpersonen

Niemand mag een activiteit van verzekeringsbemiddeling uitoefenen in België zonder ingeschreven te zijn in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA.