Productdetails ING verzekeringen

Tijdelijke contracten ING Lion Assistance | Precontractuele informatie

Reisverzekering ING

ING Lion Assistance is een zeer uitgebreid bijstandscontract en biedt de volgende waarborgen of prestaties aan:

 • bijstand aan personen;
 • reisbijstand in het buitenland;
 • juridische bijstand in het buitenland;
 • bijstand aan voertuig(en) (optioneel);
 • bijstand thuis.

Wanneer je kiest voor bijstand in Europa, dan kan je bovenop de uitgebreide basiswaarborgen een aanvullende waarborg onderschrijven voor bijstand aan maximaal 4 voertuigen. Als je de waarborg “Bijstand aan voertuig(en)“ onderschreven hebt, zijn de bijstandsprestaties voor voertuigen geldig voor alle in de overeenkomst aangeduide voertuigen die op de datum van de onderschrijving van de waarborg niet ouder zijn dan 10 jaar. De bijstandsprestaties blijven verworven als het reeds verzekerde voertuig ouder wordt dan 10 jaar.

De waarborgen kunnen worden onderschreven door elke natuurlijke persoon, met een minimumleeftijd van 18 jaar, die gedomicilieerd is in België of er gewoonlijk verblijft (d.w.z. minstens 180 dagen per jaar).

De verzekerden

Je kan kiezen of je het contract alleen voor uzelf onderschrijft of ook anderen wenst te verzekeren.

Alle verzekerden moeten in België gedomicilieerd zijn of er gewoonlijk verblijven (d.w.z. minstens 180 dagen per jaar).

Het contract

De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vormen samen het contract van de ING Lion Assistance. De begindatum (en het uur) en einddatum van het contract zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden. De minimum looptijd is 3 dagen, de maximale looptijd is 28 dagen.

De territoriale uitgestrektheid van de dekking van ING Lion Assistance verschilt naargelang de prestatie:

 • Bijstand aan personen en reisbijstand
  afhankelijk van jouw keuze: de verzekerden in België en in de andere landen en eilanden van geografisch Europa OF over de hele wereld behalve in oorlogvoerende landen;
 • Bijstand aan voertuig(en)
  in België en in de andere landen en eilanden van geografisch Europa (voor meer details zie de algemene voorwaarden);
 • Bijstand thuis
  het domicilie-adres en het tweede verblijf in België van de verzekeringnemer of van een van de andere verzekerden.

De volledige beschrijving van de waarborgen kan je terugvinden in de algemene voorwaarden.

Het tarief wordt berekend op basis van jouw individuele situatie en de gekozen waarborgen. Het gaat om een forfaitair tarief waarin de taksen en kosten verrekend zijn.

Je hebt de volgende mogelijkheden voor de betaling van de eerste verschuldigde premie:

 • onderschrijving via www.ing.be: kredietkaart, Bancontact & Mister Cash Online of ING Home’Pay
 • onderschrijving via Home’Bank: kredietkaart of ING Home’Pay;
 • onderschrijving via jouw ING‐kantoor of het ING Contact Center: domiciliëring op een ING‐ zichtrekening.
 • Je kiest zelf op welke manier je jouw ING Lion Assistance afsluit: via www.ing.be, ING Home’Bank, het ING Contact Center of in een ING‐kantoor.
 • Je deelt de nodige gegevens mee voor het berekenen van de premie. Het betreft gegevens m.b.t. de verzekeringnemer, de duur van de verzekering evenals het eventueel te verzekeren voertuig (of de te verzekeren voertuigen), alsook de personen die je wenst te verzekeren.
 • De premie is gebaseerd op de tarieven die gelden op de dag van het aanbod.
 • Ga je in op ons aanbod, dan vul je de gegevens in die nodig zijn voor de opmaak van de polis.
 • Vooraleer de onderschrijving definitief te bevestigen, krijg je altijd een volledig overzicht van jouw gegevens en ons aanbod, zodat je alles kunt doornemen en beslissen of deze verzekering voldoet aan jouw verzekeringsbehoeften.
 • Als je de ING Lion Assistance onderschrijft, verklaar je dat je deze productfiche en de algemene voorwaarden hebt ontvangen, dat je er kennis van hebt genomen en ze aanvaardt. De algemene voorwaarden zijn consulteerbaar op www.ing.be en in elk ING‐kantoor. Na de onderschrijving ontvang je ook een exemplaar samen met de bijzondere voorwaarden.
 •  In alle gevallen weet je onmiddellijk of jouw verzekeringsaanvraag werd aanvaard.
 •  In geval van aanvaarding ontvang je per mail een exemplaar van deze productfiche met de precontractuele informatie en de bijzodere en algemene voorwaarden van de ING Lion Assistance. Als je de ING Lion Assistance onderschrijft in jouw ING‐ kantoor, krijg je ook een papieren exemplaar.

Alle documenten met betrekking tot de onderschrijving en het verloop van jouw ING Lion Assistance worden elektronisch gearchiveer gedurende een periode van minstens 5 jaar na het einde van het contract. Tijdens die periode kan je die gegevens opvragen bij ING België nv door een brief te sturen aan haar vennootschapszetel op hetadres zoals vermeld onder ‘Identiteit en personalia van de betrokken partijen’.

Informatie over jouw contract

Informatie inwinnen over jouw contract kan steeds:

 • online via Home’Bank (de polisgegevens zijn er altijd consulteerbaar);
 • telefonisch bij het ING Contact Center, bereikbaar op + 32 2 464 60 01 (open van maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur);
 • in elk ING‐kantoor.

Herroepings‐ en opzeggingsrecht

Het herroepingsrecht is gezien de duurtijd van het contract niet van toepassing. Voor alle modaliteiten m.b.t. de opzeggingsmogelijkheden van tijdelijke ING Lion Assistance‐contracten verwijzen we naar de algemene voorwaarden.

Klachten en geschillen

Klachten in verband met de ING Lion Assistance‐overeenkomst kunnen schriftelijk worden overgemaakt op het volgende adres:

 • ofwel ING Customer Service, Sint‐Michielswarande 60, B‐1040 Brussel (mediationservice‐[email protected] ‐ Tel. + 32 2 547 61 01 ‐ Fax + 32 2 547 83 20);
 • ofwel dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, B‐1000 Brussel (www.ombudsman.as ‐ [email protected] ‐ Tel. + 32 2 547 58 71 ‐ Fax +32 2 547 59 75).

Dit sluit niet uit dat je een gerechtelijke procedure kunt aanspannen.

Gedragscode en bevoegde instanties

ING België nv is als verzekeringsmakelaar onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Congresstraat 12‐14, B‐1000 Brussel, Tel. + 32 2 220 52 11 ‐ Fax + 32 2 220 52 75), beschikbaar op www.fsma.be.

ING België nv heeft de volgende gedragscodes onderschreven:

 • gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, beschikbaar op www.febelfin.be;
 • gedragsregels van de verzekeringsmakelaar van de Beroepsvereniging der Verzekerings‐ondernemingen, beschikbaar op www.assuralia.be;
 • gedragsregels met betrekking tot de elektronische handel van het Verbond van Belgische Ondernemingen, beschikbaar op www.vbo.be.

De informatie, aanbiedingen en tarieven vermeld op de website zijn slechts geldig op de datum waarop ze worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk een andere datum wordt vermeld.

Identiteit en personalia van de betrokken partijen

De verzekering ING Lion Assistance wordt jou aangeboden door:

Verzekeraar
Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 0487.
Vennootschapszetel: Louizalaan 166, PB 1, B‐1050 Brussel
RPR Brussel ‐ Btw BE 0415.591.055. Tel. + 32 2 550 04 00 ‐ BIC: BBRUBEBB ‐ IBAN: BE66 3630 8057 8243.

Verzekeringsbemiddelaar
ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.
Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B‐1000 Brussel ‐ Tel. + 32 2 547 21 11 – [email protected] ‐ www.ing.be
RPR Brussel ‐ Btw BE 0403.200.393. ‐ BIC: BBRUBEBB ‐ IBAN: BE45 3109 1560 2789

Copyright © 2011 ING ‐ Alle rechten voorbehouden. Reproductie en verspreiding zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING.

ING België nv ‐ Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B‐1000 Brussel ‐ RPR Brussel ‐ Btw BE 0403.200.393 ‐ BIC (SWIFT): BBRUBEBB ‐ IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Bij schade dien je contact op te nemen met ING Assist’Line:

 • In België op het nummer 02 550 06 00
 • In het buitenland op het nummer + 32 2 550 06 00

ING Assist’Line is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.