Productdetails ING verzekeringen

ING Autoverzekering | Simulatie & vergelijken

ING autoverzekering

De ING Autoverzekering is een autoverzekering voor personenauto’s  en is bestemd voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar met hoofdverblijfplaats in België.

Deze autoverzekering richt zich tot particulieren en personen die een vrij beroep uitoefenen. Beroepsgebruik is toegestaan voor zover het geen professioneel transport van goederen of personen betreft, of de verhuur van voertuigen.

De autoverzekering bevat altijd de wettelijk verplichte waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’. In de ING Autoverzekering is ook altijd standaard de waarborg ‘Service bij schade’ begrepen. Die waarborg garandeert bij schade een aantal diensten zoals het slepen van het voertuig, het vervoer van inzittenden naar hun bestemming en het verwittigen van contactpersonen.

Je hebt daarnaast de keuze uit een aantal optionele waarborgen:

 • Rechtsbijstand: voor de kosten verbonden aan de verdediging van jouw belangen na een schadegeval (bijvoorbeeld de advocatenkosten);
 • Mini-Omnium: omvat de deelwaarborgen Glasbreuk,Diefstal, Brand en Schade veroorzaakt door dieren en natuurrampen;
 • Omnium: omvat de Mini-Omnium en vergoedt ook de  materiële schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig na een ongeval in fout. Je kiest zelf de vrijstelling.
 • Bestuurdersverzekering: vergoedt de medische en andere kosten wanneer de bestuurder bij een ongeval in fout gekwetst raakt of overlijdt;
 • Bijstand pech en buitenland: voor bijstand aan het voertuig in geval van pech of ongeval, zowel in België als in het buitenland;
 • Premiebescherming na schade: voorkomt dat jouw toekomstige premies stijgen ten gevolge van een eerste schadegeval in fout of omniumschade.

De volledige beschrijving van de waarborgen kan je terugvinden in de algemene voorwaarden.

De intekening

Je sluit de verzekering online af via de website www.ingauto.be of via Home’Bank, de thuisbankiermodule van ING België. Intekenen kan ook in elk ING-kantoor of op het nummer 02 464 60 01.

Het contract

De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vormen samen het contract van de ING Autoverzekering. Het contract heeft een looptijd van 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Beheer van het contract

Jouw polis aanpassen kan onmiddellijk via 3 kanalen:

 • online via Home’Bank (de polisgegevens zijn er altijd consulteerbaar)
 • telefonisch op het nummer 02 464 60 01
 • in elk ING-kantoor

De aanpassing van het contract is kosteloos en je ontvangt altijd de bevestiging van de aanpassingen per post.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om aan ING Insurance Services mee te delen dat je de overeenkomst “ING Autoverzekering” herroept, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden binnen 14 kalenderdagen. De termijn begint te lopen vanaf de dag waarop je de contractvoorwaarden hebt ontvangen. De verzekeringnemer oefent dat recht uit door een aangetekende brief te richten aan:

ING Autoverzekering, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.

De herroeping door de verzekeringnemer treedt in werking onmiddellijk op het ogenblik van de kennisgeving ervan. Als je de overeenkomst herroept en de uitvoering van de overeenkomst was al gestart voor de herroeping, ben je verplicht de premies in verhouding tot de periode gedurende dewelke de risicodekking werd verleend te betalen. Die bedragen vormen een vergoeding voor de diensten die al door de verzekeraar verstrekt werden.

Wanneer je het recht op herroeping uitoefent zal de verzekeraar jou uiterlijk binnen 30 kalenderdagen alle betaalde premies en alle andere bedragen die hij in het kader van de ING Autoverzekering van jou ontvangen heeft, terugbetalen, onder voorbehoud van de hierboven vermelde vergoeding voor de al verstrekte diensten. Die termijn gaat in op de dag waarop de verzekeraar de kennisgeving van herroeping per aangetekende brief ontvangen heeft.

De volledige modaliteiten voor herroeping van de overeenkomst zijn wettelijk bepaald. Verdere toelichting vind je in artikels 28 en 29 van de algemene voorwaarden van de ING Autoverzekering.

Opzeggingsrecht

Na de herroepingstermijn van 14 dagen kan je – zonder de beslissing te rechtvaardigen – het contract stopzetten op de eerstkomende hoofdvervaldag, mits inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 3 maanden.

Je hebt het recht om aan ING mee te delen dat je de overeenkomst ‘ING Autoverzekering’ stopzet. Je oefent dat recht uit door een aangetekend schrijven te richten aan:

ING Autoverzekering, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.

De volledige modaliteiten voor de opzegging van de overeenkomst zijn wettelijk bepaald en vastgelegd in artikels 28 en 29 van de algemene voorwaarden van de ING Autoverzekering.

Klachten en geschillen

Alle opmerkingen, vragen en klachten kunnen online worden verzonden naar [email protected]. De verzekeringnemer kan daarvoor ook terecht in elk ING-kantoor. Alle klachten in verband met de overeenkomst ‘ING Autoverzekering’ kunnen ook per brief worden overgemaakt op het adres:

ING Customer Service, Sint-Michielswarande 60 , B-1040 Brussel.

De verzekeringnemer kan zich eveneens gedurende de looptijd van zijn overeenkomst richten tot de vzw Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Dat sluit niet uit dat de verzekeringnemer een gerechtelijke

procedure kan aanspannen.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Op elk geschil met betrekking tot de relaties tussen jou en ING met betrekking tot de afsluiting, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst ’ING Autoverzekering’, is de Belgische wet van toepassing, onder voorbehoud van gevallen waarin naar de toepasselijke

wetgeving wordt verwezen door wettelijke of reglementaire bepalingen, die dwingend of van openbare orde zijn.

Gedragscode en bevoegde instanties

ING België is als verzekeringsbemiddelaar onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) beschikbaar op www.fsma.be.

ING België heeft de volgende gedragscodes onderschreven:

 • gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken,beschikbaar op ing.be
 • gedragsregels van de verzekeringsbemiddelaar van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, beschikbaar op www.assuralia.be
 • gedragsregels met betrekking tot de elektronische handel van het Verbond van Belgische Ondernemingen, beschikbaar op www.vbo.be.

De informatie, aanbiedingen en tarieven vermeld op de website zijn slechts geldig op de datum waarop ze worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk een andere datum wordt vermeld.

Identiteit en personalia van de betrokken partijen

De ING Autoverzekering wordt jou aangeboden door:

Verzekeraar
ING Insurance Services nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België bij de FSMA onder het codenummer groene kaart 1449.
Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

Verzekeringsbemiddelaar
ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.
Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België.
RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – www.ingauto.be – [email protected]
BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Vertegenwoordiger in België
ING Non-Life Belgium nv, bevoegd o.m. om in België schade te regelen voor ING Insurance Services nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de FSMA onder het codenummer 2551.

Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel, België –
RPR Brussel – Btw BE 0890.270.750 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE95 3200 0812 7458.

Copyright © 2014 ING – Alle rechten voorbehouden.

In geval van schade of bij ongevallen kan je contact opnemen met de ING Assist’line:

 • in België op het nummer 02 550 06 00
 • in het buitenland op het nummer +32 2 550 06 00
 • De ING Assist’Line is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • Je kiest zelf het kanaal voor het afsluiten van jouw ING Autoverzekering: Home’Bank, ing.be, telefonisch of een ING-kantoor.
 • Je vult de nodige informatie in om een premiesimulatie te bekomen. Het betreft gegevens over de verzekeringnemer en de bestuurder, over het te verzekeren voertuig en de gewenste waarborgen.
 • De premiesimulatie is geldig op de dag waarop ze jou wordt aangeboden.
 • Ga je in op ons aanbod, dan vul je de gegevens in die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag door de verzekeraar en voor het opmaken van een polis.
 • Vooraleer de aanvraag definitief te bevestigen, krijg je altijd een volledig overzicht van jouw gegevens en ons aanbod, zodat je alles kunt doornemen.
 • Wanneer je de ING Autoverzekering afsluit, verklaar je dat je het verzekeringsvoorstel, deze productfiche en de algemene voorwaarden hebt afgedrukt of op een voor jou beschikbare en toegankelijke duurzame drager (bv. op een harde schijf) hebt bewaard, dat je er kennis van hebt genomen en dat je ze aanvaardt. De algemene voorwaarden zijn consulteerbaar op de website van ING, in elk ING-kantoor en in Home’Bank. Je ontvangt een exemplaar samen met de bijzondere voorwaarden.
 • In de meeste gevallen deelt ING je onmiddellijk mee of jouw verzekeringsaanvraag wordt aanvaard. Als dat niet mogelijk is, onderzoeken we de aanvraag zo snel mogelijk.
  Wanneer we jouw aanvraag niet kunnen goedkeuren, ontvang je daarvan een schriftelijke bevestiging.
 • In geval van goedkeuring ontvang je de bijzondere en algemene voorwaarden van de ING Autoverzekering per post en, als je dat wenst, per e-mail.
 • Als je een andere verzekering opzegt om de ING Autoverzekering af te sluiten, helpen wij jou met de opzeg ervan, als je dat wilt. Je ontvangt dan samen met de polis een opzegbrief die je ons ondertekend terugstuurt.

ING staat dan in voor de verdere afhandeling.

Alle documenten met betrekking tot de intekening op en het verloop van jouw ING Autoverzekering worden gearchiveerd gedurende een periode van ten minste 5 jaar na het einde van het contract. Tijdens die periode kan je die gegevens opvragen bij ING België door een brief te sturen aan haar vennootschapszetel op het adres, zoals vermeld onder ‘Identiteit en personalia van de betrokken partijen’.

Wat bepaalt of je verzekerd kunt worden of  blijven, wat de verzekering omvat en wat je ervoor betaalt?

De verzekering komt tot stand op basis van jouw individuele situatie en kenmerken. Deze worden in rekening genomen om jou een tarief op maat te bieden. De door jou aangeleverde informatie is van belang bij het onderschrijven van de verzekering, maar ook tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst.

De volgende kenmerken zijn bepalend voor het aanvaarden van de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, de omvang van de verzekering en de prijs die je ervoor betaalt.

 • De kenmerken van het voertuig: het merk, het vermogen, de brandstof, de cataloguswaarde en de accessoires, hebben een invloed op de verzekeringspremie van de door jou gekozen dekkingen. Bijvoorbeeld: voor voertuigen met een hoger vermogen geldt een hogere verzekeringspremie.
 • Het gebruik van het voertuig: het aantal kilometers dat je zal rijden of de reden waarvoor je het voertuig zult gebruiken bepalen de verzekeringspremie mee. Hoe meer het voertuig gebruikt wordt, hoe hoger het risico op een mogelijk schadegeval en dus hoe hoger de premie.
  Indien je het voertuig louter gebruikt voor professionele doeleinden: professioneel vervoer van goederen, personen of materialen of het verhuur van voertuigen kunnen niet verzekerd worden onder de ING Autoverzekering.
 • Jouw schadeverleden. Bijvoorbeeld: een bestuurder die de afgelopen jaren veel schade heeft geleden zal een hogere premie betalen dan wanneer de bestuurder geen schade zou hebben geleden. Zo wordt een prijs berekend die zo goed mogelijk aansluit bij het rijgedrag van de bestuurder. Verzekeringspremies van bestuurders die in de voorbije jaren te veel schade hebben geleden, kunnen ook geweigerd worden door de verzekeraar.
 • Jouw rijervaring. Bijvoorbeeld: een bestuurder die al 10 jaar zijn rijbewijs heeft, zal een lagere premie betalen dan iemand die nog maar net zijn rijbewijs behaald heeft. Zo wordt de prijs berekend op basis van de rijervaring van de bestuurder.
 • De woonplaats speelt een rol in de bepaling van de premie.
  Bijvoorbeeld: iemand die in de stad woont loopt een groter risico op schade dan iemand die meer landelijk woont.
 • Eigenaar of huurder. Er kan een verschil in premie bestaan voor eigenaars van een vastgoed of voor huurders. Dit omdat eigenaars minder frequent verhuizen. Daardoor zijn ze meer gewend aan de buurt en veroorzaken ze minder ongevallen.
 • Een combinatie van de leeftijd van de gebruikelijke bestuurder en het type auto. Bijvoorbeeld: een jongere bestuurder met beperkte ervaring maar wel in het bezit van een auto met een hoog vermogen loopt een groter risico op schade. Dit is daarom bepalend voor de premie en het tot stand komen van de verzekering.
 • Het bedrag van de franchise. Bijvoorbeeld: wanneer je kiest voor een franchise van € 400 in plaats van een franchise van € 0 kan je dit een premievoordeel opleveren voor de omniumverzekering.
 • Verklaringen van de verzekeringnemer die betrekking hebben op de verzekeringnemer en de andere bestuurders in het huishouden: het verzekeringsverleden van de bestuurders, strafrechtelijke veroordelingen van de bestuurders, beperkingen die het rijgedrag beïnvloeden en het schadeverleden spelen een rol in de acceptatie van de verzekering.

In het aangeboden tarief bij een premiesimulatie zijn de kosten, lasten en taksen verrekend. In de polisdocumenten worden die afzonderlijk vermeld.

Je kan de premies betalen met een kredietkaart (Visa of MasterCard) of door domiciliëring op een ING-zichtrekening.

Daarnaast kies je ook zelf de periodiciteit van de betaling: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks en jaarlijks (maandelijks niet voor kredietkaart). Spreiding van de premiebetaling is volledig gratis.