Verzekeringsmaatschappijen België
Verzekeringen

Wijziging van het verzekeringsrisico

De kans bestaat dat het risico tijdens de looptijd van het contract verandert ten opzichte van de situatie die werd meegedeeld bij de aanvang van het contract.

Verlaging risico & premie

Wanneer het risico aanzienlijk en blijvend vermindert, zal de verzekeraar verplicht zijn een lagere premie te berekenen, te beginnen vanaf de dag waarop hij kennis heeft genomen van de risicovermindering.

De verzekerde mag de overeenkomst opzeggen als hij niet zou akkoord gaan met een mogelijk te beperkte verlaging in de voorgestelde premie.

Verhoging risico & premie

Aan de andere kant kan het risico ook verhogen gedurende de overeenkomst. Met uitzondering van levensverzekeringen, ziekteverzekeringen en kredietverzekeringen, is de verzekerde tijdens de overeenkomst verplicht alle nieuwe elementen of elke aanpassing van een bepaalde situatie te melden, althans indien deze wijzigingen aanleiding zouden kunnen geven tot een blijvende en aanzienlijke verhoging van het verzekerde risico.

De verzekerde is verplicht om een dergelijke risicoverhoging te melden.

Opgepast!
De verzekeringnemer heeft er alle belang bij dat de verzekeraar op de hoogte is van het correcte risico.

Stel dat een verzekeringsmaatschappij waarbij je een BA autoverzekering hebt afgesloten van jou geen bericht krijgt dat jouw zoon geregeld gebruik maakt van het verzekerde voertuig, dan is hij in principe de gewoonlijke bestuurder geworden. De verzekeringsmaatschappij zal deze gebeurtenis beschouwen als een verhoogd risico. Bij een ongeval kan hij dit tegen jou gebruiken en vermoeden dat je dit te kwader trouw hebt verzwegen.

Hierdoor kan de verzekeringsmaatschappij de dekking weigeren of kan de verzekeringsmaatschappij na vergoeding van het slachtoffer de kosten van jou terugvorderen! Daarnaast kan het niet melden van wijzigingen van het risico aanleiding geven tot het opzeggen van het contract door de verzekeraar na een schadegeval.

Gevolgen

De verzekeraar is dus niet altijd verplicht om zijn deel van de overeenkomst na te komen bij een schadegeval wanneer de verzekeringnemer de risicowijziging niet heeft meegedeeld.

  • Indien het achterhouden van deze informatie niet aan de verzekeringnemer kan verweten worden, moet de verzekeraar de overeengekomen prestatie uitvoeren;
  • Indien het achterhouden van deze informatie aan de verzekeringnemer kan verweten worden, dan moet de verzekeraar slechts dat deel van de overeenkomst nakomen, rekening houdend met de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou moeten hebben betalen indien de verzekeraar op de hoogte was geweest van deze risicoverzwaring;
  • Als de verzekeraar kan aantonen dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, dient hij bij een schadegeval enkel de som van alle reeds betaalde premies terugbetalen;
  • Wanneer de verzekeringsnemer te kwader trouw heeft gehandeld, kan de verzekeraar zijn dekking weigeren. De verzekeraar heeft recht op een schadevergoeding, hetzij de premies die vervallen zijn op het moment dat de verzekeraar op de hoogte werd gebracht van het bedrog.

In geval van verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen moet de verzekeraar zijn verplichtingen vervullen ten aanzien van derden en zal hij nadien een recht van verhaal uitoefenen tegen de verzekerde om zo de uitgekeerde vergoeding(en) terug te vorderen.

Wat gebeurt er concreet bij de melding van een risicowijziging?

Indien de verzwaring van het risico zou hebben bestaan bij het afsluiten van de verzekering, en als de verzekeraar onder die omstandigheden andere voorwaarden zou toegepast hebben, dan dient de verzekeraar binnen de maand na kennisname van deze risicoverzwaring een aanpassing van het contract voor te stellen met terugwerkende kracht tot op de dag van de risicoverzwaring.

Als de verzekeringsnemer het aanpassingsvoorstel van de verzekeringsovereenkomst weigert, of wanneer hij het voorstel niet binnen de maand na ontvangst aanvaardt, dan kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen.

Kan de verzekeraar bewijzen dat hij het verhoogde risico onder normale omstandigheden nooit zou hebben verzekerd, dan kan hij overgaan tot het opzeggen van het contract binnen dezelfde termijn.

Indien de verzekeraar het contract niet binnen deze termijn opzegt en ook geen aanpassing van het contract voorstelt, dan kan zich niet meer beroepen op de verzwaring van het risico.

Lees hier meer over het aangeven van het juiste risico aan je verzekeringsmaatschappij.