Verzekeringsmaatschappijen België
Verzekeringen

Het juiste risico aangeven bij het afsluiten van een verzekering

Wanneer je een verzekeringscontract afsluit, zal je als verzekeringnemer het risico correct moeten meedelen. Hierdoor kan de verzekeraar een oordeel vellen over dit risico en ervoor kiezen dit risico al dan niet te willen dekken. Als hij het risico wenst te dekken, zal hij zich op de omschrijving beroepen om de prijs te bepalen die aan de premie vast hangt.

Vragenlijst

Verzekeraars hanteren soms vragenlijsten om een beter inzicht te krijgen in het risico. Als verzekeringnemer, dien je deze waarheidsgetrouw in te vullen.

Opgepast!
Nadat je een dergelijke vragenlijst hebt ingevuld, moet je de verzekeraar nog altijd spontaan op de hoogte brengen van ieder element dat het risico ten aanzien van de verzekeraar zou kunnen beïnvloeden, zowel bij ondertekening van het contract als wanneer het contract lopende is. Je kan een bijzonder ernstige financiële kater overhouden wanneer je een ongeval dat niet gedekt wordt door jouw verzekeraar doordat je niet alle vereiste gegevens hebt bezorgd in verband met de de werkelijk te verzekeren risico’s.

Als de verzekeraar erachter komt dat het exacte risico op geen enkel moment werd meegedeeld, dan biedt de wet de volgende mogelijkheden aan de verzekeraar:

  • Bij fraude, opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, past de verzekeringswet de nultolerantie toe: het contract wordt nietig verklaard en de vervallen premies ben je kwijt. Een vergoeding mag je vergeten in dergelijk geval.
  • Gegevens verzwijgen of ze onopzettelijk vervormen getuigt niet altijd van kwaad opzet. Bij een schadegeval kan een brandverzekeraar er bijvoorbeeld achter komen dat er een stookolietank aanwezig is in het gebouw of dat het appartement boven een frituur ligt. In dergelijk geval wordt het contract niet nietig verklaard.
    De verzekeraar kan echter wel vragen om een hogere premie te betalen of om het contract stop te zetten als hij over voldoende bewijsmateriaal beschikt om aan te tonen dat hij dit type risico nooit zou hebben verzekerd indien hij hiervan op de hoogte was geweest bij het afsluiten van de verzekering.

Meer over wijzigingen van het verzekeringsrisico.