Verzekeringsmakelaar

Conditions légales

Door Assuraweb.be (de « Website ») te bezoeken of te gebruiken, of door de inhoud van de Website te raadplegen, verklaart u (de “Gebruiker”) zich akkoord met deze wettelijke bepalingen en gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”). Indien u niet volledig akkoord bent met deze Voorwaarden, dan mag u de Website niet bezoeken of gebruiken. U dient de Voorwaarden aandachtig te lezen. De Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Cited B.V.B.A., de eigenaar van de Website (“Assuraweb”, “ons” of “onze”). U verbindt er zich toe en garandeert dat u over de nodige toestemmingen en bekwaamheden beschikt om deze Voorwaarden te aanvaarden en dat uw gebruik van de Website, inclusief het gebruik van de Inhoud, geen van toepassing zijnde wetten schendt.

1. Onze diensten

Gelieve te noteren dat wij geen deelname hebben bij het onderhandelen of afsluiten van verzekeringen of andere transacties. Wij zijn een onafhankelijke derde partij en verkopen geen verzekeringen, waarborgen of andere producten die worden vermeld op de Website. De Website biedt enkel informatie aan omtrent producten uit het aanbod van diverse verzekeringsondernemingen (de “Aanbieders” of “Aanbieder”) en biedt de kans aan bezoekers (de “Bezoekers” of “Bezoeker”) van de Website om prijsoffertes aan te vragen bij de Aanbieders. We zijn niet betrokken bij de transactie(s) tussen de Bezoekers en de Aanbieders, ook al worden er bepaalde gegevens (de “Leads” of “Lead-gegevens”) over de Bezoeker gevraagd bij het aanvragen van een prijsofferte. De Bezoekers verklaren zich door de Website te bezoeken akkoord met het verzamelen van de nodige gegevens om van de Aanbieders vlot een offerte te kunnen verkrijgen.

Als onafhankelijke derde partij zijn wij niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijkheid van de producten aangeboden door de Aanbieders, noch zijn wij verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid omtrent de beschrijvingen van deze producten, de mogelijkheden van de Aanbieders om dergelijke producten te verkopen, of de mogelijkheid van de Bezoekers om deze producten aan te kopen. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gegevens en producten valt ten laste van elke Gebruiker.

Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag en de daden die worden verricht door de Bezoeker of Aanbieders. Wij bevelen geen ondernemingen of verzekeringsmaatschappijen aan en bieden geen garanties omtrent het ontvangen van offertes op basis van de gegevens die Bezoekers verzenden via de Website. We garanderen evenmin dat de Bezoekers een bepaalde verzekering zullen kunnen afsluiten bij de Aanbieders. Indien u een Bezoeker bent en persoonlijk advies omtrent verzekeringen, verzekeringspolissen of andere producten wenst, dan dient u hiervoor contact op te nemen met een bevoegde verzekeringsmakelaar, verzekeringsmaatschappij of andere tussenpersoon.

2. Persoonlijk gebruik van de gegevens

De toegang tot de publiek toegankelijke onderdelen van de Website is volledig gratis voor de Bezoekers. De toegang biedt de Bezoekers beperkt, intrekbaar en niet-exclusief recht om de inhoud van de Website te consulteren, om geldige inlichtingen in te winnen omtrent onze dienstverlening en om offertes aan te vragen bij Aanbieders, dit in overeenstemming met de Voorwaarden. Elk ander gebruik van de Website is uitdrukkelijk verboden. Dit beperkt recht omvat niet het recht om de informatie op de Website te verzamelen, te kopiëren, te dupliceren of weer te geven.

3. Eigendomsrechten en downloaden van informatie van de Website

3.1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, teksten, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die via de Website worden ter beschikking gesteld en die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de Website en de Bezoeker, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de Website en diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
De Bezoeker verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Bezoeker zal aanduidingen van de Website of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

3.2. Het is verboden om de informatie te lezen of te verwerken met behulp van data mining software, robots of spider software, of andere software of technieken, zonder onze expliciete schriftelijke goedkeuring; een beperkte uitzondering op dit recht geldt voor zoekmotoren op het Internet en niet-commerciële openbare digitale archieven die zich wel toegang tot de website mogen verschaffen via software teneinde de publiek beschikbare informatie van de Website via hyperlinks te kunnen ontsluiten via hun website, op voorwaarde dat deze wordt aangeboden via een stabiel IP adres of een reeks IP adressen waarvan de eigenaar publiek kan worden geïdentificeerd, en op voorwaarde dat de regels in ons robot.txt bestand worden gevolgd.

4. Ongeoorloofd gebruik

Het is uitdrukkelijk verboden om zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Website volgende handelingen te stellen:

 • Het wijzigen, vertalen in om het even welke andere taal of computertaal, of het creëren van afgeleide werken op basis van de gedeeltelijke of volledige inhoud van de Website;
 • Het kopiëren, dupliceren, uploaden, posten, weergeven, heruitgeven, distribueren, of transfereren van onderdelen van de inhoud van de Website;
 • Het reproduceren van bepaalde onderdelen van de Website op jouw website of om met behulp van om het even welke techniek, methode of software om het even welk deel van de Website of de Website in zijn geheel, te herreproduceren of dupliceren; dit verbod omvat eveneens het gebruik van frames of gelijkaardige technieken om de website weer te geven op een andere locatie dan de locatie gebruikt door de Website;
 • Verkopen, te koop aanbieden, transfereren, of licenties verkopen van onderdelen van de Website aan derde partijen;
 • Gebruiken van robots, spiders, of andere geautomatiseerde of manuele technieken om de inhoud van de website te bespieden, kopiëren, of een database te gebruiken om delen van de website of de Website in zijn geheel te bewaren;
 • De Website gebruiken om valse of or fraudulente aanvragen te versturen;
 • Reverse engineering van onderdelen van de Website of de Website in zijn geheel;
 • Het versturen, publiceren of overbrengen van bedreigende, onwettelijke, misbruikelijke, beledigende, lasterlijke, obscene, onfatsoenlijke, opruiende, sexueel expliciete, pornografische of verontheiligende informatie en/of materialen, evenals elk materiaal of elke soort informatie die kan aanzetten tot gedrag dat door een rechterlijke instantie kan worden beschouwd als een misdaad, kan aanzetten tot burgerlijke aansprakelijkheid of een inbreuk kan vormen op de van kracht zijnde wetgeving of op deze Voorwaarden;
 • Gebruik van de Website op een andere manier dan om informatie te lezen over onze dienstverlening en om aanvragen te versturen via de Website;
 • Posten of versturen van valse of misleidende informatie of persoonlijke gegevens;
 • Gebruiken van of het zich toegang verschaffen tot de Website op een manier die de optimale werking of het functioneren van de website of andere computersystemen, zoals onder meer – maar niet beperkt tot – de server(s) van de webhostingprovider, nadelig beïnvloed, beschadigd of infecteert, of waardoor een inbreuk wordt gepleegd op geldende auteursrechten en de Voorwaarden;

5. Wijzigingen aan de Website

We kunnen zonder voorafgaande verwittiging de inhoud of functionaliteit van de Website wijzigen, pauzeren of stopzetten, zonder aansprakelijk te zijn voor mogelijke verliezen voor derde partijen die het gevolg kunnen zijn van dergelijke wijzigingen.

6. Persoonlijke gegevens & privacybeleid

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt de Website, als verantwoordelijke van de verwerking, bepaalde persoonsgegevens van de Bezoeker. Deze persoonsgegevens kunnen door de Website tevens gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Dit laat de Website toe om de Bezoeker te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend elektronische adres: [email protected]. De Bezoeker kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, gesigneerd bericht te richten tot [email protected]. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden, met uitzondering van betrokken derde partijen die instaan voor het vlot helpen vervullen van het doel van de Website ten dienste van de Bezoeker. De Website behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7. Databeheer

Elke bezoeker en Bezoeker erkent en verklaart zich akkoord met het opslaan en het verwerken van de gegevens die door de bezoekers en Bezoekers wordt verstuurd via de Website, ongeacht de locatie van de bezoeker, Bezoekers of de eigenaar van de Website.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Assuraweb neemt redelijke maatregelen om de kwaliteit zeker te stellen van de informatie op deze website. De teksten, beelden, grafieken, materialen, prijzen, diensten en andere informatie op deze website worden echter aangeboden « zoals ze zijn  » zonder enige garantie op correctheid, geldigheid, geschiktheid voor bepaalde doelen of inbreuken op intellectuele eigendom. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van de Website en de Aanbieders. De Website zal ten opzichte van de Bezoekers enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de eigenaar van de Website gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen;

8.2. De eigenaar(s) van de Website kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden geacht voor schade, gegevensverlies, winstverlies of zakelijke onderbrekingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Website, de digitale gegevens die in de vorm van gidsen en software in verschillende bestandsformaten worden aangeboden of uit websites die gelinkt zijn aan deze website;

8.3. De eigenaar van de Website is niet aansprakelijk voor alle onrechtstreekse of speciale verliezen of schade veroorzaakt door het gebruik of het consulteren van de Website;

8.4. De eigenaar van de Website is niet aansprakelijk voor alle andere verliezen of schade die niet op redelijke wijze kunnen worden voorzien of ingeschat op het ogenblik van het opstellen van deze Voorwaarden of het ogenblik waarop bepaalde overeenkomsten worden gesloten tussen de eigenaar van de Website en Aanbieders;

8.5. De eigenaar van de Website is niet aansprakelijk voor overlijden of persoonlijke letsels door ons of u veroorzaakt;

8.6. De eigenaar van de Website is niet aansprakelijk voor fraude of frauduleuze voorstelling door ons of u veroorzaakt;

8.7. De eigenaar van de Website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of van andere websites die verwijzen naar de Website. De meningen die worden uitgedrukt op websites van derde partijen worden niet noodzakelijkerwijze gedeeld of onderschreven door de eigenaar van de Website, en dienen daarom niet te worden beschouwd als behorend tot de uitdrukkingen en meningen van de eigenaar van de Website;

8.8 De aansprakelijkheid van de Website volgens of in verband met een met de Website gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op de specifieke opdracht waarmee de claim in verband staat;

9. Gepubliceerde inhoud & meningen van bezoekers, Bezoekers en klanten

9.1. Daar waar dit mogelijk wordt gemaakt op de Website, kunnen gebruikers van de Website publieke feedback (de “Publieke Feedback”) publiceren op de Website.

9.2. De Publieke Feedback kan worden gepubliceerd in verschillende formaten & media, en omvatten onder meer tekst, foto’s, afbeeldingen, grafieken, video’s en audiobestanden.

9.3. Door het publiceren en ter beschikking stellen van deze Publieke Feedback verklaart de gebruiker, bezoeker of Bezoeker zich akkoord met het verlenen van een niet-exclusieve en royalty-vrije licentie om deze Publieke Feedback vrij te gebruiken, distribueren, wijzigen, vertalen, evenals het geven van een nieuw gebruik of nieuwe bestemming van dergelijke feedback, inclusief het eventueel verschaffen van licenties aan derde partijen om de Publieke Feedback te gebruiken.

9.4. De Publieke Feedback mag geen inbreuk plegen op de auteursrechten of intellectuele eigendom van derde partijen. De Publieke Feedback mag evenmin op andere manieren in strijd zijn met de wetgeving.

9.5. We behouden ons het recht om inhoud te verwijderen die in strijd is of mogelijk strijdig kan worden met de Voorwaarden, bepalingen en wetgeving.

9.6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het evalueren, controleren en publiceren van informatie die door gebruikers wordt verspreid.

9.7. Klachten over de Publieke Feedback kunnen worden verzonden via de contactgegevens achteraan deze Voorwaarden.

10. Schadeloosstelling

Door de Website te gebruiken vrijwaart u de Website van elke claim tot aansprakelijkheid en schadevergoedingen, en verklaart u zich eveneens akkoord om de Website in de toekomst te vrijwaren van aansprakelijkheid en schadevergoedingen als gevolg van inbreuken op de Voorwaarden en uw omstandigheden. Deze schadevergoedingen omvatten onder meer – maar zijn niet beperkt tot – gerechtskosten of hiermee verbonden kosten, die kunnen voortvloeien uit inbreuken op de Voorwaarden.

11. Overmacht

Ingeval van noodsituatie of overmacht is de Website niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en worden haar verplichtingen opgeheven. Overmacht betekent onder meer elke gebeurtenis waar de Website redelijkerwijs geen controle over heeft en waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of onevenredig wordt verzwaard, zoals, maar niet beperkt tot: oorlogsdaden, terrorisme, brand, stakingen, lock-out, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij de toeleveranciers, vervoersproblemen en verordeningen of voorschriften van de overheid en de administratie.

12. Scheidbaarheid van de clausules

De voorgaande paragrafen, sub-paragrafen en clausules van de Voorwaarden staan afzonderlijk op zich en dienen op deze manier te worden gelezen. Indien één of meerdere delen van de Voorwaarden of paragrafen, sub-paragrafen of clausules ongeldig zouden worden bevonden, dan zal dit geen afbreuk doen aan de overige paragrafen, sub-paragrafen of clausules.

13. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst en de juridische relaties die er uit voortvloeien. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

14. Relatie

Er is enkel een onafhankelijke, niet-gebonden relatie zonder wederzijdse verplichtingen tussen de Website en de gebruikers of Bezoekers. Er komt geen relatie tot stand tussen deze partijen van de aard van partnerschap, joint-venture, franchisenemer-franchiseaanbieder door het bestaan van deze Voorwaarden of het gebruik van de Website.

15. Wijzigingen

We behouden ons het recht om deze Voorwaarden en bepalingen op elk ogenblik te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde voorwaarden en bepalingen zullen automatisch van toepassing zijn op het gebruik van de Website vanaf publicatie ervan op de Website.

16. Klachten

Heeft u een klacht? Dan doen we er alles aan om uw klacht te verhelpen. Omschrijf uw probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we u uiterlijk binnen 2 dagen een antwoord sturen met ons voorstel om uw klacht te verhelpen.

17. Berichten & opmerkingen

Berichten en opmerkingen kunnen via e-mail worden bezorgd via [email protected] of per gewone post op onderstaand adres:

Assuraweb.be | 36, Blvd Bischoffsheim | 1000 Brussels

18. Slotbepaling

Indien de rechtbank één van bovenstaande clausules nietig verklaart, zullen de andere clausules onverminderd blijven bestaan.