ING verzekeringen bij lening

Segmentatiebeleid schuldsaldoverzekering ING

ING VerzekeringenEr spelen verschillende criteria mee in onze beslissing om een risico al dan niet te verzekeren en tegen welk tarief. We gebruiken deze segmentatiecriteria om de door jou betaalde premie en het verwachtte schadebedrag met elkaar in evenwicht te brengen. Deze criteria zijn objectief: ze hebben een impact op het risico dat zich een schadegeval voordoet en op de omvang ervan.
Overeenkomstig artikel 45 van de verzekeringswet publiceren wij de segmentatiecriteria die wij gebruiken in het kader van de aanvaarding, de tarifering en/of de omvang van de waarborg.

Hieronder vind je meer uitleg over de criteria die wij toepassen.

Het verzekerde kapitaal

Het verzekerde kapitaal heeft een impact op het premiebedrag omdat het te verzekeren risico er rechtstreeks mee samenhangt.

De looptijd van het contract

De looptijd kan een impact hebben op het te verzekeren bedrag en kan dus een invloed hebben op het premiebedrag.

De financiële acceptatie

Als het totaal van de kapitalen die bij NN Insurance Belgium nv verzekerd zijn meer bedraagt dan 1 miljoen euro, gaan wij jouw financiële situatie evalueren.

De gezondheidstoestand

NN Insurance wint inlichtingen in over jouw gezondheidstoestand op basis van een vragenlijst of medisch onderzoek. Als je op het ogenblik dat je de polis onderschrijft, gekende gezondheidsproblemen heeft met een impact op het risico op vroegtijdig overlijden, dan houden wij daar rekening mee.
Als de vragenlijst of het medisch onderzoek ons niet voldoende inzicht geeft in jouw gezondheidstoestand, kunnen wij je ook verzoeken om extra vragen te beantwoorden of ons aanvullende gegevens te bezorgen.

De leeftijd

Jouw leeftijd is een belangrijke factor bij het aangaan van een levensverzekering, aangezien uit de statistische gegevens blijkt dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd.

Het rookgedrag

Aangezien roken de gezondheid ernstige schade toebrengt en het sterfterisico verhoogt, moet NN Insurance weten of je rookt.