Schadevergoeding lichamelijke schade

Indien je betrokken bent geweest in een ongeval en hierbij lichamelijke schade hebt opgelopen, dan zal een geneesheer jouw lichamelijke schade moeten worden vastgesteld en gedocumenteerd in medische attesten.

Medische attesten bevatten de diagnose, de aangewezen behandeling en de eventuele arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door de lichamelijke schade.

Indien de de tegenpartij verzekerd is, dan zal je van diens verzekeraar formulieren ontvangen die deels door jezelf en deels door jouw behandelende arts dient te worden ingevuld..

Soorten medische expertises

Er bestaan twee vormen van expertise om de lichamelijke schade vast te stellen, namelijk:

 • De eenzijdige expertise
  Er wordt doorgaans eerst een eenzijdige expertise uitgevoerd die volgt op initiatief en op kosten van de verzekeraar die de schade dient te vergoeden. Dat is meestal de verzekeraar die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval.
  Indien het om een arbeidsongeval gaat, dan zal de verzekeraar die de dekking voor arbeidsongevallen aanbiedt de eenzijdige expertise laten uitvoeren.
  De eenzijdige expertise is een niet-bindende expertise, hetgeen inhoudt dat je niet verplicht bent om de besluiten van de arts van de verzekeraar te aanvaarden, maar dat indien dit wel het geval is deze de basis zullen vormen van een minnelijk akkoord.
 • De tegensprekelijke  expertise
  Indien er via een eenzijdige expertise geen akkoord kan worden bereikt tussen de verschillende partijen, dan zal er een tegensprekelijke expertise worden gevraagd.
  Bij een tegensprekelijke expertise stellen zowel de verzekeraar van de aansprakelijke partij als jijzelf als benadeelde partij elk een eigen geneesheer aan. Beide geneesheren dienen samen de medische gevolgen van het ongeval onderzoeken en beschrijven in een dossier.
  Beide partijen dienen verder hun argumenten te noteren om de zaak te beslechten via ofwel een minnelijke medische expertise ofwel een gerechtelijke medische expertise.

Minnelijke medische expertise vs gerechtelijke expertise

Indien er geen minnelijke medische expertise kan worden bekomen tussen de betrokken partijen, dan zal er een gerechtelijke expertise dienen te worden georganiseerd.

Bij een gerechtelijke expertise is het aan de rechtbank om een geneesheer-expert aan te stellen. De raadsgeneesheer die je zelf aanstelt en de raadsgeneesheer van de tegenpartij zullen aan de geneesheer-expert van het gerecht alle relevante medische stukken dienen te bezorgen. Zij zullen allebei ook hun argumenten & besluiten tegenover de geneesheer-expert van het gerecht moeten kenbaar maken zodat het standpunt van beide partijen duidelijk is.

De geneesheer-expert zal op basis van de besluiten van beide partijen een verslag opmaken dat aan zowel de rechtbank als aan beide partijen wordt voorgelegd. Hoewel dit verslag een niet-bindend karakter heeft zal de rechter doorgaans de besluiten & aanbevelingen in het verslag van de gerechtsdeskundige volgen. Het vonnis van de rechter bepaalt dan hoe de zaak dient te worden opgelost.

Hou er steeds goed rekening mee dat wanneer je een minnelijke medische expertise goedkeurt door de overeenkomst te ondertekenen, je hierna doorgaans geen verder inspraak meer hebt in de medische besluitvorming. Vergewis je er daarom van of de uitslag van de expertise als louter advies geldt of dat het een definitief, bindend voorstel is dat onherroepelijk de zaak afsluit.

Voordelen en nadelen

Beide vormen van medische expertises hebben hun eigen voor- en nadelen.

 • Het voordeel van een minnelijke medische expertise is dat deze procedure aanzienlijk sneller verloopt dan een gerechtelijke expertise. Ook zijn de kosten verbonden aan een minnelijke expertise aanzienlijk lager dan een gerechtelijke expertisen. De betrokken partijen kunnen via deze weg dus sneller het geschil beslechten en een overeenkomst bereiken omtrent de vergoedingen die zouden dienen worden uitgekeerd.
 • Een gerechtelijke expertise is in sommige gevallen te verkiezen boven een minnelijke medische expertise, namelijk wanneer bijvoorbeeld jouw eigen raadsgeneesheer en deze van de tegenpartij geen goede verstandhouding hebben. Ook indien hun medische standpunten zo ver uit elkaar liggen dat een overeenstemming van besluiten & aanbevelingen weinig haalbaar zou zijn.
  Indien je betrokken bent in een erg ingewikkelde of een heel ernstige zaak, dan is een gerechtelijke expertise ook doorgaans de meest aangewezen weg die je kan volgen. Er is bij een gerechtelijke expertise namelijk meer tijd om de zaak grondig te bestuderen en om eventueel bijkomend onderzoek uit te voeren.

Vergoedingen arbeidsongeschiktheid of invaliditeit

Er bestaan drie methodes om de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit uit te keren, namelijk als een eenmalig kapitaal, als gespreide rente of als vergoeding per punt. De rechter beslist welke methode meest gepast is, hierbij evenwel rekening houdend met de gewenste vergoedingsmethode waar jouw advocaat om zal vragen.

 • Kapitaal
  Bij deze methode wordt het kapitaal in één keer uitgekeerd. Als ontvanger kan je vrij beschikken over dit kapitaal.
 • Geïndexeerde rente
  Indien de schadevergoeding wordt uitgekeerd via een geïndexeerde rente, dan zal er geld worden uitgekeerd gespreid over een langere termijn, vaak verschillende jaren, mogelijk ook levenslang.
  Het voordeel van deze methode is dat je beschermt bent tegen mogelijke waardevermindering van het geld doorheen de jaren.
  Het is echter zo dat verzekeringsmaatschappijen doorgaans de uitkering via een kapitaal verkiezen boven uitkering via rente. Het nadeel van het rentesysteem is namelijk dat dit hen verplicht om jouw dossier gedurende lange tijd open te houden en te beheren. Hierdoor wordt men nog geconfronteerd met extra kosten voor het beheer van jouw dossier. Daarom zal tussen twee partijen niet snel een akkoord worden gevonden indien er om een rente wordt gevraagd. Uiteindelijk zal de rechter beslissen over de manier van uitkeren.
 • Vergoeding per punt
  De vergoeding per punt is een vergoedingsmethode die wordt gebruikt om een forfaitaire vergoeding per percentage blijvende invaliditeit uit te keren of om de materiële schade bij blijvende arbeidsongeschiktheid te vergoeden.

Advocaat kiezen

Hou bij het kiezen van een advocaat rekening met de volgende basisregels:

 • Kies een specialist
  Kies een advocaat met specialisatie in burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) en verkeerszaken.
 • Voorbereiding
  Bereid je voor wanneer je een afspraak maakt met een advocaat. Maak een overzichtelijk document op met alle feiten en de stappen die je reeds zelf hebt ondernomen naar aanleiding van het schadegeval.
 • Overleg
  Overleg met je advocaat of een gerechtelijke procedure wel voldoende slaagkansen heeft.
 • Erelonen
  Bespreek de erelonen en de eventuele andere kosten die verbonden zijn aan de hulp die de advocaat jou zal bieden.

Raadsgeneesheer aanstellen

Hou rekening met de volgende aanbevelingen indien je een raadsgeneesheer dient aan te stellen:

 • Verschil tussen raadsgeneesheer en dokter
  Hou er rekening mee dat er een verschil is tussen een raadsgeneesheer en een dokter. Een raadsgeneesheer moet namelijk ook ervaring hebben in medische expertises en kennis bezitten over verzekeringen.
 • Onafhankelijkheid
  Kies enkel een raadsgeneesheer die volledig onafhankelijk is ten opzichte van de verzekeringsmaatschappijen.
 • Treuzel niet
  Stel jouw raadsgeneesheer zo snel mogelijk aan, bij voorkeur reeds voordat je de eerste keer op onderzoek gaat bij de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij.