Schadevergoeding verzekering

Hoe berekent een verzekeraar jouw schadevergoeding?

Hoeveel schadevergoeding je zal ontvangen van je verzekeraar is voornamelijk afhankelijk van de waarborg die jouw verzekering biedt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schadevergoedingsverzekeringen en forfaitaire verzekeringen.

Bij een schadevergoedingsverzekering zal het bedrag afhangen van hoe uitgebreid de schade is terwijl je bij een forfaitaire verzekering een forfaitair bedrag zal ontvangen.

Bij een forfaitaire verzekering wordt een vast bedrag uitgekeerd dat los staat van de schade of benadeling die je hebt geleden. Deze vorm van schadeloosstelling is meest gebruikelijk bij levensverzekeringen.

De berekening bij een schadevergoedingsverzekering gebeurt op basis van de geleden schade. Doorgaans zal jouw verzekeraar de schade vaststellen via een expertise uitgevoerd door een schade-expert.

Het geld dat je van de verzekeraar ontvangt zal je toelaten om ofwel de schade te herstellen indien deze te herstellen valt, of om het materiële goed (wagen, woning,…) te vervangen of opnieuw op te bouwen op basis van de geschatte kosten. Deze kosten dienen te worden overeengekomen door de betrokken partijen, dus jijzelf, de schade-expert, de verzekeraar en eventuele andere partijen die kunnen betrokken worden om de juiste waarde van het getroffen goed te helpen bepalen.

Hou er rekening mee dat je in sommige gevallen moet bewijzen dat er bepaalde zaken werden gestolen alvorens je een schadevergoeding kan ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij inbraak in een woning of voertuig. In dat verband is het belangrijk om aankoopbewijzen of facturen van waardevolle zaken goed bij te houden.

Indien er bij personen invalide zijn geworden door een ongeval, dan zullen deze personenen vergoed worden via een forfaitaire rente.

Je hebt in het geval van een forfaitaire verzekering recht op een schadevergoeding van jouw verzekeraar zodra deze jouw aangifte ontvangt en er aan alle contractuele voorwaarden is voldaan. In het geval van een levensverzekering voldoe je bijvoorbeeld aan de contractuele voorwaarden zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Op dat moment is je verzekeraar verplicht om jouw pensioen uit te keren.

Bij schadevergoedingsverzekeringen moeten de precieze schade en de aansprakelijkheden van de betrokken partijen eerst worden vastgesteld.

De uitbetaling van de schade kan ofwel contant gebeuren of via een overschrijving op de rekening van de persoon die moet vergoed worden. Bij een omniumverzekering ben jij zelf de persoon die de vergoeding zal ontvangen, in het kader van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal het slachtoffer de schadevergoeden ontvangen, en bij een overlijdensverzekering zullen de partner en/of de kinderen de begunstigden zijn van de uitkering.

Er kunnen verschillende scenario’s optreden waarbij de verzekeraar zal mogen beslissen om geen schadevergoeding uit te keren. Dit gebeurt in het bijzonder in die gevallen die zijn opgenomen als uitsluitingen in jouw verzekeringscontract of wanneer je jouw verplichtingen in je verzekeringscontract niet hebt nageleefd. Uiteraard zal je eveneens ook geen schadevergoeding ontvangen indien aan het licht komt dat je fraude hebt gepleegd.

Ook kan een verzekeraar weigeren om een schadevergoeding uit te betalen indien je jouw verzekeringspremie niet hebt betaald, of wanneer je bij een diefstalverzekering de afgesproken veiligheidsmaatregelen niet zou hebben getroffen om diefstal te verhinderen.

Denk er ook steeds aan om jouw verzekeringspolis te laten aanpassen telkens er een relevante wijziging van het risico is. Zo’n wijziging van risico kan bijvoorbeeld zijn wanneer je dure juwelen of een duur kunstwerk aankoopt en bewaart in je woning, of wanneer je een andere bestuurder (zoals je zoon of dochter) met je wagen laat rijden als occasionele bestuurder.

Indien je een klacht hebt omtrent de schaderegeling van jouw verzekeraar, dan kan je een klacht indienen via de onderstaande kanalen. Via deze weg kan je trachten een bevredigende oplossing te zoeken via een minnelijke schikking.

Indien een minnelijke schikking onmogelijk blijkt, dan kan je een advocaat onder de arm nemen om te bespreken over welke mogelijkheden je beschikt om het geschil via gerechtelijke weg te beslechten.

Indien je beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, dan kan je contact opnemen met jouw rechtsbijstandsverzekeraar die jou de nodige rechtskundige ondersteuning zal kunnen bieden.

Klachtendienst van de verzekeringsmaatschappij

Ongeacht de branche waarin een verzekeraar actief is beschikt hij over een volwaardige klachtendienst. In de algemene voorwaarden en/of op de website kun je de precieze informatie vinden over hoe en waar je een klacht kan indienen. De snelste manier is om via de website van jouw verzekeraar de klacht in te dienen via het digitale klachtenformulier. Je krijgt steeds binnen één maand antwoord.

Via jouw makelaar, reisbureau of andere tussenpersoon

Indien je jouw verzekering hebt afgesloten via een tussenpersoon, dan kan je jouw makelaar, verzekeringsagent of  reisbureau aanspreken om de nodige ondersteuning te genieten omtrent jouw klacht.

Ombudsman van de verzekeringen

Wanneer je hierna nog steeds geen bevredigende oplossing hebt kunnen vinden, dan kan je jouw klacht indienen bij de Ombudsdienst van de verzekeringen via www.ombudsman.as.