Verzekering successierechten nalatenschap
Overlijdensverzekeringen ING

Successieverzekering ING

Nalatenschapsverzekering gekoppeld aan ING Effectenrekening

ING VerzekeringenJe wil voorkomen dat jouw nabestaanden hun spaargeld moeten aanspreken om de successierechten op jouw effectenrekening te betalen? De ING successieverzekering helpt jou hierbij. Met de vergoeding die jouw erfgenamen ontvangen, kunnen ze dan de successierechten deels betalen.

De ING successieverzekering is onder meer gekoppeld aan de waarde van jouw ING Effectenrekening. Als je zou overlijden door een ongeval, dan ontvangen jouw begunstigden een aanzienlijk bedrag. Daarmee kunnen ze een deel van de successierechten betalen die aan jouw effectenrekening verbonden zijn.

 • Dekking bij overlijden door ongeval
  Jouw nabestaanden betalen de successierechten gedeeltelijk of volledig met de uitgekeerde vergoeding.
 • Geen medische vragenlijst
  Voor deze successieverzekering moet je geen medische formaliteiten vervullen.
 • Cumuleerbaar
  Jouw begunstigden kunnen de vergoeding van jouw successieverzekering samen met de vergoedingen van andere spaarplannen ontvangen.
 • Lage premie
  Voor slechts € 62 per jaar krijgen jouw rechthebbenden een aanzienlijke vergoeding (minimaal € 25 000 en maximaal € 90 000).
 • Aangepast aan jouw effectenrekening
 • Bescherming van jouw vermogen

Voor wie?

Houders van een ING Effectenrekening die bij de intekening jonger zijn dan 70 jaar en die willen vermijden dat hun erfgenamen hoge successierechten moeten betalen.

Vergoeding bij overlijden door ongeval

De begunstigde van jouw successieverzekering ontvangt bij overlijden een vergoeding die overeenstemt met 35% van de waarde van de effectenrekening. Die waarde wordt berekend de dag voor het ongeval, met een minimum van € 25 000 en een maximum van € 90 000 (berekend op basis van 1 rekeninghouder). De vergoeding is cumuleerbaar. Jouw begunstigden kunnen de vergoeding van jouw successieverzekering samen met andere vergoedingen ontvangen (zoals die van een levensverzekering of pensioenspaarplan).

Medisch

Je hoeft geen medisch formulier in te vullen.

Premie

Je betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 62.

Looptijd

De successieverzekering wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Fiscaal

De vergoeding is op zich niet belastbaar, maar is wel aan successierechten onderworpen.

Begunstigde

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een bijvoegsel ondertekend door de verzekerde, is de begunstigde van de vergoeding:

 • de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden noch gescheiden van tafel en bed) van de overleden verzekerde of de wettelijk samenwonende van de overleden verzekerde
 • bij ontstentenis, de kinderen van de overleden verzekerde en de andere afstammelingen bij plaatsvervulling
 • bij ontstentenis, de bloedverwanten in opgaande lijn van de overleden verzekerde
 • bij ontstentenis, de nalatenschap van de overleden verzekerde