Beleggingsverzekering Assuraweb
Overlijdensverzekeringen ING

Rekeningverzekering ING

ING Verzekeringen

De ING Rekeningverzekering is een verzekering gekoppeld aan jouw zichtrekening, termijnrekening of spaarboekje. Als je zou overlijden door een ongeval, dan ontvangen jouw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat op jouw rekening stond de dag voor het ongeval. Als jouw rekeningsaldo negatief is, wordt de vergoeding meteen aan de bank gestort om jouw rekening aan te zuiveren en hoeven jouw nabestaanden deze schuld niet te vereffenen.

 • Basisdekking
  Voor slechts € 4,80 per jaar ontvangen jouw nabestaanden een aanzienlijke vergoeding (minimaal € 3 500– maximaal € 50 000).
 • Geen medische vragenlijst
  Je moet geen medische formaliteiten vervullen bij de intekening.
 • Cumuleerbaar
  De vergoeding van de ING Rekeningverzekering is cumuleerbaar met andere vergoedingen (zoals een levensverzekering of pensioensparen) en de verzekering kan voor elke rekening worden aangegaan.

Voor wie?

Voor iedereen die bij de intekening ma​ximaal 70 jaar is, houder is van een ING-zichtrekening en zijn nabestaanden financiële zorgen wil besparen.

Bij intekening

 • Er zijn geen medische formaliteiten bij de intekening.
 • De premie wordt automatisch van jouw renteafrekening afgehouden.

Beheer contract

 • Tenzij je het contract opzegt, wordt het elk jaar stilzwijgend verlengd.

Bij overlijden door een ongeval

 • De hoofdvergoeding is gelijk aan het bedrag dat de dag voor het ongeval op jouw rekening stond (minimaal € 3 500 en maximaal € 50 000).
 • Die vergoeding wordt verhoogd met een aanvullende “kindervergoeding” van € 1 500 per kind dat fiscaal ten laste is, of van € 3 000 per kind als hij of zij zelf een ING-spaarboekje heeft.
 • Als jouw rekeningsaldo negatief is, wordt de vergoeding meteen aan de bank gestort om jouw rekening aan te zuiveren en hoeven jouw nabestaanden deze schuld niet te vereffenen.

Deze waarborg blijft gelden tot 24 maanden na een ongeval. Als je bijvoorbeeld binnen twee jaar na een ongeval aan de gevolgen daarvan overlijdt, wordt de vergoeding nog steeds uitgekeerd aan jouw nabestaanden. Voor verzekerden die op het ogenblik van het ongeval 70 jaar of ouder waren, is de termijn tussen ongeval en overlijden beperkt tot 45 dagen.

Premie

Jaarlijkse premie: € 4,80 per rekening
De premie wordt eenmaal per jaar automatisch van jouw rekening afgehouden.

Looptijd

Het contract wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Fiscale aspecten

De vergoeding is op zich niet belastbaar, maar is wel onderworpen aan successierechten.

Begunstigde

Tenzij anders overeengekomen, is de begunstigde die de hoofdvergoeding ontvangt:

 • de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden noch gescheiden van tafel en bed) of de wettelijk samenwonende partner van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de kinderen van de overleden verzekerde en de andere afstammelingen bij plaatsvervulling;
 • bij ontstentenis, de bloedverwanten in opgaande lijn van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de rechthebbenden van de overleden verzekerde.