Overlijdensverzekering
Overlijdensverzekeringen ING

Overlijdensverzekering ING met vast kapitaal

ING Verzekeringen

De ING Overlijdensverzekering met vast kapitaal is een verzekering waarbij de begunstigden een door jou gekozen kapitaal krijgen indien je zou overlijden. Daarmee kunnen ze het inkomensverlies ten gevolge van jouw overlijden opvangen, en voorziene en onvoorziene kosten betalen (zoals de huur, onderwijskosten of successierechten).

 • Zekerheid voor jouw nabestaanden
  Jouw gezin kan het inkomensverlies opvangen dat voortvloeit uit jouw overlijden en voorziene en onvoorziene kosten betalen (zoals de huur, onderwijskosten of successierechten).
 • Binnen ieders bereik
  Voor een bescheiden premie bied je jouw gezinsleden maximale zekerheid.
 • Flexibel
  Je kiest zelf het verzekerde kapitaal, de looptijd, de begunstigden van jouw contract en de frequentie van jouw betalingen (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks). Je kan de criteria aanpassen naargelang jouw behoeften en middelen (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).
 • Transparant
  Bij ING blijven de premies minimum 3 jaar identiek, behoudens wettelijk voorziene aanpassingen.
 • Fiscaal aftrekbaar
  Indien je nog geen 65 jaar bent en je jouw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een verwant tot de tweede graad aanstelt als begunstigde, kan je als privépersoon genieten van een belastingvermindering op jouw premies in het kader van langetermijnsparen.

Voor wie?

Voor vooruitziende personen die ervoor willen zorgen dat hun gezin een comfortabele levenskwaliteit geniet wanneer zijzelf er niet meer zijn.

Bij intekening

 • Je bepaalt zelf het verzekerde kapitaal (minimaal € 12 250) en de begunstigden.

Tijdens het contract

 • Je kan jouw contract aanpassen volgens jouw levensloop. De aanpassing van het contract gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar.

Einde van het contract

 • Bij leven
  Het contract eindigt op de door jou vastgelegde datum. Je kan het verlengen volgens de door jou gekozen criteria (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).
 • Bij overlijden
  De verzekeraar neemt automatisch contact op met jouw begunstigden en licht hen in over de stappen die ze moeten ondernemen.

Premie

De definitieve premies worden berekend volgens het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract, het rookgedrag, de actuariële leeftijd en na de evaluatie van de gezondheidstoestand van de verzekerde en na financiële acceptatie. Ze worden bevestigd in het contract. De premies zijn inclusief taksen en kosten. Je kan opteren voor een periodieke premie. Het tarief is geldig gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het contract, onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen

Looptijd

Je kiest vrij de looptijd van jouw contract. Meestal dekt een “klassiek” contract een periode van ongeveer 15 jaar.

Fiscaal

 • Als privépersoon geniet je een belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen. Dit op voorwaarde dat je het contract afsluit voor je 65 jaar wordt en de begunstigde(n) van jouw verzekering jouw echtgeno(o)te, jouw wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot de tweede graad is (zijn).
 • De taks op de premie is 1,1% op elke gestorte premie.

Begunstigde

Een of meerdere gezinsleden die je bij het opmaken van het contract opgeeft.